Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

divendres, 15 d’abril del 2011

Selecció dels monitors del Casal d'Estiu municipal 2011!

El proper 26 d'abril s'obre el període per a presentar les instàncies per a formar part de la convocatòria per a la selecció de monitors del Casal d'Estiu 2011, amb caràcter temporal.

El Sistema de selecció:

Concurs amb inclusió de prova pràctica, composat per 2 parts diferenciades:

- Valoració de mèrits acreditats (experiència 3,50 punts, formació 3,50 punts).
- Entrevista personal (3 punts).

Els requisits imprescindibles de participació:

- Acreditar estar en possessió del Certificat d’Escolaritat.

- Els monitors titulats hauran d’acreditar estar en possessió del títol de monitor/a en activitats de lleure infantil i juvenil, o estar en possessió del CFGS en Animació Sociocultural, sempre que en la formació teorico-pràctica s’hagin cursat crèdits relacionats amb el lleure infantil i/o juvenil.

- Acreditar estar en possessió del nivell B de català, havent de realitzar la prova de coneixement pertinent aquells aspirants que no ho acreditin (sent aquesta prova eliminatòria).

- Els monitors en pràctiques hauran d’acreditar estar realitzant o haver realitzat la part teòrica del curs de monitor/a en activitats de lleure infantil i juvenil. La part teòrica del curs de monitor haurà d’estar finalitzada abans de l’inici del casal. No podrà participar en el procés de selecció dels monitors, una persona que ja hagi iniciat les pràctiques en un altre centre.

Presentació de candidatures:

Els aspirants que desitgin prendre part del procés de selecció hauran d’adreçar una instància al registre de l’Ajuntament de Malgrat de Mar situat al C/ Ramon Turró, 47, adjuntant la documentació curricular i comprovants pertinents.

La presentació de la documentació acreditativa al registre s’estableix del 26 d’abril al 9 de maig de 2011. La documentació presentada fora del termini indicat no tindrà validesa.

Bases específiques reguladores del procediment de selecció de monitors titulats i en pràctiques per al casal d'estiu 2011, amb caràcter temporal: