Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dimarts, 10 de maig del 2011

Obertes les inscripcions pels Camps de Treball catalans i d'intercanvi a altres comunitats autònomes!

Aquest estiu la Direcció General de Joventut continua donant suport a la promoció dels camps de treball com a activitat idònia per als joves —atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local—, i aposta per la millora qualitativa dels projectes.

L’organització d’aquests camps de treball va a càrrec d’associacions educatives juvenils catalanes, dels organismes de joventut de les comunitats autònomes de diversos organismes i associacions internacionals que, en tots els casos, es fan responsables del bon desenvolupament dels camps de treball que organitzen.

El programa de camps de treball, adreçat a joves a 14 a 30 anys, inclou els camps de treball a Catalunya, els camps de treball a la resta de l’Estat i els camps de treball internacionals.

Hi ha més informació dels camps de treball a la Guia d’activitats d'estiu i als punts d'informació juvenil.

Qui hi pot participar?

Les i els joves catalans interessades/ts a participar en aquest programa, que tinguin l’edat especificada el primer dia de començament del camp, i que vulguin integrar-se en la vida de grup tirant endavant la dinàmica de treball voluntari i les activitats d’animació que s’hi organitzin.

Durada dels camps de treball?

Tindran una durada aproximada de quinze dies naturals.

Què cal fer per reservar una plaça?

Primer de tot, informar-te a fons dels objectius i el desenvolupament de cada camp de treball (aquesta informació la trobaràs en l'oferta de camps de treball).

Pels camps de treball d'intercanvi internacional consulta la pàgina de COCAT.

Pels camps de treball catalans i d'intercanvi amb les comunitats autònomes començarem a tenir informació a partir del mes d’abril, aquesta informació també la podràs consultar als llocs següents: les coordinacions territorials de joventut, les oficines de serveis a la joventut dels consells comarcals i els punts d’informació juvenil de la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil.

Un cop consultada la informació completa dels camps de treball que més t’interessin, ja pots trucar o bé connectar-te al programa i fer la reserva de la plaça. Cal, però, que abans tinguis preparades les dades següents:

1. Els codis dels camps de treball que t’interessen (per ordre de prioritat, per si la primera opció que has escollit ja està plena).

2. Nom i cognoms, adreça, telèfon, data de naixement i número de NIF, i també número, titular, data de caducitat de la targeta de crèdit per mitjà de la qual faràs el pagament i el codi de seguretat (els últims tres digits de darrera la tarja). Les targetes de crèdit Amex i Diners no admeten el pagament per Internet.

Com s'ha de fer la reserva per als camps de treball?

Per als camps de treball d'intercanvi internacional, el termini d'inscripció comença el 15 de març i s'acaba el mes de novembre.

Consulta el procediment de reserva a la pàgina de COCAT.

Per als camps de treball catalans i d'intercanvi amb les comunitats autònomes pots fer les reserves les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana d'aquestes dues maneres:

Camps de treball a Catalunya

Del 10 de maig (a les 9 h. del matí) al 15 de juny.

•Per Internet .

•Trucant al telèfon 012 (establiment: 0,33 € . Cost/mín.; 0.087 €. Tarifació per segons amb l’IVA inclòs, les 24 hores del dia).

Camps de treball d'intercanvi amb altres comunitats autònomes

Del 10 de maig (a les 9 h. del matí) al 22 de maig.

• Per Internet .

• Trucant al telèfon 012 (establiment: 0,33 € . Cost/mín.; 0.087 €. Tarifació per segons amb l’IVA inclòs, les 24 hores del dia).

Les places s’atorgaran per ordre de trucada o connexió. Cada trucada o connexió tindrà dret a fer un màxim de dues reserves a un mateix camp de treball (llevat del cas dels camps per a joves catalans que es fan a Catalunya, cas en el qual es podran fer quatre reserves). Les places es van actualitzant al moment.

A partir del 25 de maig fins al 22 de juny heu de fer les inscripcions per telèfon al 93 483 84.06 (de dilluns a divendres de 09h. a 14h.). Només per Camps de treball d'intercanvi amb altres comunitats autònomes.

A partir d’aquest moment, si vols renunciar a la plaça a la qual t’havies inscrit, consulta l’apartat baixes i devolucions de quota.

Al cap d’uns dies rebràs un sobre a casa amb els documents següents:

1. Informació detallada del camp en el qual t’has inscrit.

2. Imprès d’inscripció, que hauràs d’emplenar en la llengua vehicular del camp on t’hagis inscrit.

3. Instruccions sobre on fer arribar l’imprès d’inscripció degudament emplenat i els altres documents que se’t puguin demanar.

La inscripció queda enllestida un cop fets tots aquests tràmits. En alguns casos, pot ser que rebis una altra carta si, per exemple, en la informació tramesa no hi havia detalls de la incorporació o si es produïa algun canvi en la informació inicial.

Quota

La quota, una part de la qual és subvencionada per la Direcció General de Joventut, cobreix les despeses d’allotjament, alimentació, direcció tècnica i animació i, l’assegurança de responsabilitat civil. La quota no inclou l’assegurança mèdica.

Tanmateix, cal que aportis per la teva banda, en cas d’accident i/o malaltia, l’assegurança mèdica. Segons quina sigui la destinació, per accedir a la sanitat pública gratuïta necessitaràs endur-te algun dels documents següents:

• A Catalunya, la targeta sanitària individual (TSI) del CatSalut.

• A la resta de l’Estat espanyol, la targeta sanitària individual (TSI), però és recomanable que t’emportis també la cartilla de l’INSS (Seguretat Social).

Els desplaçaments d’anada i de tornada al camp de treball, així com les despeses fora del programa previst, són a càrrec teu, llevat que se t’indiqui una altra cosa.

Actualització de places

Pels camps de treball catalans i d'intercanvi amb les comunitats autònomes el programa de reserves permet consultar els camps regularment; per tant, si es produeix alguna baixa automàticament l’obrim de nou. Si vols una plaça en un camp que ja està ple, et recomanem que consultis el programa periòdicament per si hi ha hagut algun moviment que et permeti fer la reserva. El programa no incorpora llista d’espera.

Baixes i devolucions de quota

Pels camps de treball d'intercanvi internacional consulta la pàgina de COCAT. També ho pots fer al telèfon 93 425 40 64

Pels camps de treball a Catalunya

Abans del 15 de juny

Pels camps de treball catalans en el moment de fer la reserva, se’t carregarà l'import de la quota en la targeta de crèdit o debit.

Si per qualsevol causa justificable decideixes no participar en l’activitat en què t’has inscrit, ho has de comunicar immediatament a la Direcció General de Joventut (tel. 93 483 84 06), si es abans del 15 de juny, per tal de permetre que un/a altre/a jove pugui ocupar la plaça.

En els camps de treball que es realitzen a Catalunya només es procedirà la devolució de l’import que correspongui quan per causa no imputable a la persona interessada no es pot realitzar l’activitat o no té lloc la utilització o no es pot realitzar el servei o si la persona interessada ho acrediti mitjançant un document.

A tal efecte, es consideren o s’assimilen com a causa no imputable a la persona obligada als supòsits següents:

• Suspensió de l’activitat.
• Altres causes de força major, degudament justificades.

Si la comunicació de baixa degudament justificada la fas amb més d’un mes d’antelació i la plaça que has deixat vacant l’ocupa un/a altre/a jove, tindràs dret a la devolució de la quota llevat de 30 euros que es consideren despeses administratives d’inscripció i tramitació. La devolució de la quota podrà sol.licitar-se fins a 30 dies de l’inici del camp de treball i si la comunicació de baixa és posterior a 30 dies de l’inici del camp de treball no es tindrà dret a la devolució de la quota.

A partir del 16 de juny.

Hauràs de contactar directament amb l’entitat organitzadora.

Camps de treball d'intercanvi amb altres comunitats autònomes

Les renúncies a les places i sol·licituds de devolució de quota de camps de treball organitzats per altres comunitats autònomes es faran d’acord amb les normes que estableixin les entitats organitzadores.

Compromís dels participants?

• Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipuli el projecte del camp de treball en el que t’has inscrit.

• Col·laborar en el desplegament de la programació de les activitats d’animació i participar-hi.

• Contribuir a l’organització general del camp (tasques de neteja, de cuina, d’administració, etc.).

• Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones participants del camp.

• Romandre al camp des del començament fins a l’acabament de l’activitat programada.

• Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp, que seran entre d’altres les següents:

- Acceptar les indicacions de les persones responsables de l’activitat.

- Complir els horaris en general.

- No utilitzar vehicles particulars durant el camp de treball.

Les entitats organitzadores de camps de treball i la Direcció General de Joventut es reserven el dret de modificar el programa de les activitats, i també de suspend re’n alguna, per raons justificades.