Notícies destacades

Contacta amb nosaltres https://www.facebook.com/Joventut.Malgrat.de.Mar/

Total de visites:

dimecres, 30 d’abril del 2014

OBERTES LES INSCRIPCIONS PER PARTICIPAR A LA SELECCIÓ DE MONITORS/ES DEL CASAL D'ESTIU MUNICIPAL 2014

Ja pots participar en el procediment de selecció de monitors/es titulats/es i en pràctiques, amb caràcter temporal. del casal d'estiu municipal 2014.REQUISITS IMPRESCINDIBLES

Els monitors/es titulats/des:


 Acreditar estar en possessió, com a mínim, del Certificat d’Escolaritat.
 Acreditar estar en possessió del títol de monitor/a en activitats de lleure infantil i juvenil, o acreditar estar en possessió del CFGS en Animació Sociocultural (sempre que en la formació teòrico-pràctica s’hagin cursat crèdits relacionats amb el lleure infantil i/o juvenil), o del Certificat de Professionalitat “Dinamització d’activitats de temps lliure infantil i juvenil”.
 Acreditar estar en possessió del certificat de coneixements de nivell B de català de la Junta permanent de Català o equivalent. Els aspirants que no acreditin aquest requisit hauran de realitzar la prova de coneixement pertinent, sent aquesta prova eliminatòria.

Els monitors/es en pràctiques:

 Acreditar estar en possessió, com a mínim, del Certificat d’Escolaritat.
 Acreditar estar realitzant o haver realitzat la part teòrica del curs de monitor/a en activitats de lleure infantil i juvenil o del Certificat del Professionalitat “Dinamització d’activitats de temps lliure infantil i juvenil”.
 No podrà participar en el procés de selecció dels monitors, una persona que ja hagi iniciat les pràctiques en un altre centre.

Cal acreditar aquests requisits en la data en que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s’hauran d’adreçar, del 26 d’abril al 9 de maig de 2014, i mitjançant instància, al Registre General de l’Ajuntament de Malgrat de Mar situat al Cr/ Can Feliciano, s/n adjuntant la següent documentació:
 Monitors/es titulats/des: currículum, fotocòpia del DNI, fotocòpia de la titulació exigida i dels justificants que acreditin els mèrits al·legats. El tribunal no valorarà els mèrits insuficientment justificats.
 Monitors/es en pràctiques: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la titulació exigida, currículum i documentació acreditativa d’estar realitzant o haver realitzat la part teòrica del curs de monitors/es.
No s’acceptarà la documentació presentada fora del termini indicat, exceptuant el certificat de nivell B de Català, que serà presentable fins el moment de l’inici de la prova de català. Per als monitors en pràctiques el termini de presentació de sol·licituds es podrà ampliar fins un cop iniciat el Consulta les bases a